Inne tematy, Kobieta, Mężczyzna, Społeczeństwo

Kto ma szansę na rozwód z orzeczeniem o winie?

„I że cię nie opuszczę aż do śmierci” w przypadku ponad 30% naszych rodaków w zeszłym roku zamieniło się w „I że cię nie opuszczę aż do rozwodu”. Polskie prawo przewiduje 3 warianty zakończenia związku małżeńskiego w ten sposób – bez orzekania o winie, z orzeczeniem o winie obydwóch stron lub jednego ze współmałżonków. Ostatnie z rozwiązań niesie za sobą najdotkliwsze dla winnej strony skutki, dlatego dzisiaj skupimy się na tym, kto ma szansę na rozwód z orzeczeniem o winie.

Na czym polega rozwód z orzeczeniem o winie?

W efekcie procesu rozwodowego sąd prowadzący sprawę orzeka o ustaniu małżeństwa pomiędzy małżonkami. W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie jego zadaniem jest także ustalenie, które z nich i w jakim stopniu przyczyniło się do ustania pożycia małżeńskiego. Dochodzi do tego na podstawie dostarczonych dowodów przez stronę domagająca uznania drugiej za winną. Wina może mieć różny stopień natężenia. Rozwód z orzekaniem o winie jest dużo trudniejszy i bardziej zawiły niż ten bez niego, dlatego przydany może być adwokat rozwodowy np. adwokatrodzinny.wroclaw.pl, który pomoże jednej ze stron przebrnąć przez sprawę sądową. Warto podkreślić, że ogłoszenie rozwodu z orzeczeniem o winie nie musi być zakończeniem batalii, ponieważ partner uznany za winnego ma prawo wnieść apelację. Polskie sądownictwo zna przypadki tego typu rozwodów, które trwały przez kilka lat.

Jakie są przesłanki do rozwodu z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie nie jest prostą sprawą i do jego ogłoszenia konieczne jest zaistnienie pewnych przesłanek. Do najczęściej występujących polskie prawo zalicza:

  • alkoholizm,
  • brak wzajemnej pomocy,
  • groźby budzące we współmałżonku strach o własną przyszłość, zdrowie i życie,
  • odmowę współżycia bez uzasadnienia,
  • porzucenie małżonka bez uzasadnionej przyczyny, takiej jak np. przemoc czy sytuacja, w której drugi małżonek wyraził zgodę na porzucenie,
  • przemoc fizyczną oraz psychiczną,
  • zdradę małżeńską interpretowaną szerzej niż jej fizyczny aspekt.

Warto podkreślić, że wszelkie przesłanki pozwalające na ogłoszenie rozwodu z orzeczeniem o winie muszą być udokumentowane. Do dowodów zalicza się m.in.: zeznania świadków, wiadomości wymieniane pomiędzy małżonkami, zdjęcia, dokumentację, notatki z interwencji policyjnych, obdukcje lekarskie, nagrania. Ponadto warto zaznaczyć, że podstawą do stwierdzenia winy nie może być odmowa do współżycia, gdy drugi małżonek nie wyrazi na to zgody.

Jakie są skutki rozwodu z orzeczeniem o winie?

Rozwód bez orzekania o winie niesie za sobą skutek w postaci ustania małżeństwa, jednak byli małżonkowie mogą w dalszym ciągu mieć wobec siebie prawa i obowiązki związane z wzajemną pomocą. Sytuacja zmienia się jednak diametralnie w przypadku ogłoszenia rozwodu z orzeczeniem o winie. Dotyczy ona głównie kwestii alimentów dla byłego partnera. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie obydwie ze stron mogą domagać się ich sądownie. W przypadku winy – winny rozpadu pożycia partner nie może domagać się od niewinnego małżonka alimentów. Niewinna strona wciąż może jednak ich żądać, gdy na skutek rozwodu jej sytuacja finansowa uległa znacznemu pogorszeniu. W zależności od wagi winy możliwy jest nierówny podział majątku wspólnego małżonków. Koszty postępowania sądowego regulowane są przez przegraną stronę, czyli w tym wypadku winnego rozwodu. W kwestii dzieci: odpowiedzialny za rozpad relacji małżonek wciąż będzie sprawował władzę rodzicielską i będzie mógł mieć z nimi kontakt, gdy zerwanie więzi z rodzicem, będzie dla małoletniego szkodliwe, jednak sąd będzie czuwał nad wykonywaniem przez niego obowiązków w tym zakresie.

13 sierpnia 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *