Urząd stanu cywilnego – co to jest? w jakich sprawach potrzebny?
Społeczeństwo

Urząd stanu cywilnego – co to jest? w jakich sprawach potrzebny?

Zdarzyła Wam się taka sytuacja, że musieliście załatwić coś w urzędzie i trafiliście do złego miejsca? Albo krążyliście od urzędu do urzędu, ponieważ nigdzie nie potrafiliście zdobyć rzetelnej informacji? Aby tego w przyszłości uniknąć, sprawdźcie czym zajmuje się urząd stanu cywilnego.


Czym zajmuje się urząd stanu cywilnego?

Urząd stanu cywilnego (USC) jest jednostką organizacyjną, która wchodzi w skład urzędu gminy. USC zostaje powołany oraz funkcjonuje na zasadach zawartych w Ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego. Kierownikiem tego urzędu może być wójt lub burmistrz (prezydent), który powołuje swojego zastępcę. Przy czym warto jest również wiedzieć, że w jednej gminie może być kilka urzędów stanu cywilnego lub kilka gmin może wchodzić w jeden okręg USC – decyzję o tym, ile jednostek zostaje powołanych, podejmuje wojewoda i zazwyczaj robi to w oparciu o potrzeby lokalnej społeczności (głównym czynnikiem jest oczywiście wielkość ludności).

Główne zadania urzędu stanu cywilnego

Zadania urzędu stanu cywilnego można podzielić na trzy główne grupy:

  1. rejestracja urodzeń;
  2. rejestracja małżeństw;
  3. rejestracja zgonów.

Pracownicy urzędu muszą również rejestrować wszystkie zmiany zachodzące w aktach stanu cywilnego, wpływające na stan cywilny osób, których dotyczą. Zmiany te muszą też wynikać z postanowień sądu lub z decyzji administracyjnych, a nie na własne życzenie osoby cywilnej. Najprostszym przykładem takiej zmiany jest trwałe i prawne rozwiązanie stosunków małżeńskich, czyli rozwód.

Ślub i sprawy urzędowe


Co robi urząd stanu cywilnego?

Powyższe zadania generują oczywiście wiele innych działań, jakie musi podejmować urząd stanu cywilnego. Zobaczcie jakie są jeszcze najważniejsze obowiązki tej jednostki organizacyjnej:

  • wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego (np. odpis skrócony aktu urodzenia);
  • zmiana imion oraz nazwisk;
  • odbiór zaświadczeń o uznaniu dziecka, nadaniu dziecku nazwiska, o wstąpieniu w związek małżeński oraz o wyborze nazwiska przez małżonków;
  • w przypadku zawierania związku małżeńskiego poza granicami kraju, urząd wydaje zaświadczenia o zdolności prawnej do podjęcia tych działań;
  • wydawanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa poza stałym miejscem zamieszkania lub przed upływem miesięcznego terminu.

Jakie sprawy można załatwić w urzędzie stanu cywilnego?

W praktyce w urzędzie stanu cywilnego zwykły obywatel załatwia trzy sprawy: zgłasza urodzenie dziecka, zawarcie związku małżeńskiego lub zgon bliskiej osoby.

W przypadku urodzenia dziecka należy je zarejestrować oraz wybrać imię i nazwisko (wspólne dla obu małżonków lub nazwisko jednego z rodziców). W tym urzędzie można również dokonać zmiany imienia dziecka, a także zgłosić uznanie ojcostwa.

W urzędzie stanu cywilnego należy zgłosić zawarcie małżeństwa, które odbyło się przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, przed duchownym lub należy powiadomić o ślubie poza urzędem stanu cywilnego (np. w plenerze).

Małżonkowie, krewni zstępni oraz wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa oraz powinowaci w linii prostej do 1 stopnia mogą zgłosić śmierć bliskiej osoby. Zgon zgłasza się w miejscowości, w której doszło do śmierci osoby zgłaszanej.


Wizyta w urzędzie stanu cywilnego będzie konieczna w przypadku najważniejszych momentów Waszego życia. Dlatego dobrze jest wiedzieć, co można tam załatwić, by móc jak najszybciej zamknąć wszelkie prawne formalności.

31 sierpnia 2016

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.