Biznes

Co można odliczyć od podatku czyli jak nie tuczyć fiskusa?

Nikt z Nas nie lubi corocznego rozliczenia podatku no ale co zrobić? Każdy z Nas musi wypełnić ten obywatelski obowiązek. Jednak nie taki diabeł straszny jak go malują, możemy zawsze odwrócić sytuację i zachować nieco dla siebie. Jak to zrobić? Wystarczy policzyć stosowną ulgę od podatku dochodowego. Co możemy odliczyć od podatku, przeczytajcie w poniższym zestawieniu.

  1. Internet
  2. Dziecko
  3. Rehabilitacja
  4. Leki
  5. Honorowi krwiodawcy
  6. Darowizna na cele pożytku publicznego
  7. Darowizna na cele kultu religijnego
  8. Wpłaty na IKZE

1. Internet

Zaskoczeni? A jakże! Wydatki z tytułu Internetu wbrew pozorom znacznie pomniejszają dochód, co w efekcie skutkuje zmniejszeniem podatku. Maksymalnie można odliczyć 760 zł, jednak kwota ta może być podwojona tylko w przypadku rozliczenia małżeńskiego.

W skład kwoty takiej ulgi wchodzi jedynie abonament za użytkowanie sieci. Nie są do tego wliczane koszty poniesione z tytułu instalacji, modernizacji czy serwisu technicznego. Podatnik może też odliczyć usługę mobilną lub bezprzewodową.

Podstawę do odliczenia stanowią rachunki lub faktury VAT, na których widnieją dane kupującego oraz informacje o dostawcy, rodzaju wykupionej usługi i wysokości poniesionych kosztów. Warto również załączyć potwierdzenie zapłaty jak potwierdzenie przelewu internetowego lub potwierdzenie nadania przekazu pocztowego.

2. Dziecko

Kto jak kto, ale dziecko pochłania najwięcej kosztów. Dlatego można je odliczyć od podatku z pewnymi zastrzeżeniami. Mianowicie, rodziny z jednym dzieckiem mogą skorzystać z takiej ulgi pod warunkiem, że ich roczne dochody nie przekroczą 112 000 zł. W przypadku samotnych rodziców jest to kwota 56 000 zł. Osoby które wychowują dwóje lub więcej dzieci taki limit nie obowiązuje.

Od 2016 roku rodzice rozliczający PIT mogą liczyć na wyższą ulgę prorodzinną. Na trzecie dziecko otrzymają 2000,04 zł, a na czwarte i każde kolejne – 2700 zł. Odliczenie na pierwsze oraz drugie dziecko, ulga wynosi 1112,04 zł. Kwoty rozlicza się proporcjonalnie za każdy miesiąc sprawowania opieki.

Odliczenie od podatku przysługuje zarówno rodzicom, jak i opiekunom prawnym mieszkającym z dzieckiem oraz rodzicom zastępczym. Dotyczy ono również dzieci małoletnich. W przypadku pobierania renty lub zasiłku, wiek nie brany jest pod uwagę. O taka ulgę mogą również ubiegać się osoby pełnoletnie uczące się lub studiujące aż do ukończenia 25 roku życia, które nie prowadza działalności gospodarczej.

3. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać zarówno osoby niepełnosprawne, jak również ich opiekunowie. W tym wypadku odliczeniu podlegają wszelkie koszty poniesione na cele rehabilitacyjne i te, mające na celu poprawienie czynności życiowe. Tutaj też nie obejdzie się bez wyjątków. Mianowicie musimy udokumentować, że wszystkie koszty poniesione zostały z własnej kieszeni, a nie innych źródeł jak np. NFZ.

Wydatki dzielone są na limitowane, czyli takie których kwotę oblicza się z uwzględnieniem górnego i dolnego ograniczenia oraz nielimitowane które można odpisać od całej sumy. Ulgę można więc wykorzystać m.in. na przystosowanie pojazdów mechanicznych, opiekę pielęgniarską czy opłacenie przewodników osób niewidomych.

4. Leki

Ta ulga łączy się trochę z ulgą rehabilitacyjną. Jednakże w tym wypadku, podstawą do ubiegania się o taką ulgę, jest zaświadczenie lekarza specjalisty o konieczności ich przyjmowania. Z dokumentu musi jasno wynikać, kto i jak długo wymaga konkretnej kuracji.

Ulga przysługuje osobom niepełnosprawnym lub podatnikom utrzymującym takie osoby, których dochód nie przekracza 9120 zł. Należy przedstawić wszystkie paragony lub faktury VAT, jako dowód poniesionych kosztów.

5. Honorowi krwiodawcy

Osoby zarejestrowane jako honorowi dawcy krwi mogą odliczyć wartość przekazanej darowizny na cele krwiodawstwa. Wysokość ulgi zależy od litrażu oddanej nieodpłatnie krwi lub jej składników. W tym wypadku, liczbę oddanych litrów krwi należy pomnożyć przez kwotę 130 zł. Jest to ustalony ekwiwalent pieniężny za litr pobranej krwi.

Mężczyzna w ciągu roku może oddać maksymalnie 2,7 litra czyli 6 razy po 450 ml, natomiast kobieta może oddać 1,8 litra tzn. 4 razy po 450 ml pełnej krwi. Generalnie przy takim rozliczeniu nie można przekroczyć 6 proc. dochodu wykazywanego w zeznaniu.

6. Darowizna na cele pożytku publicznego

Czyli różnego rodzaju dotacje, wspierające organizacje realizujące cele pożytku publicznego. Dotyczy to instytucji, wspomagających rozwój gospodarczy, technologiczny, wszelkiego rodzaju innowacje, naukę, szkolnictwo, sport, kulturę i sztukę, a także osoby w trudnej sytuacji życiowej, ochronę i promocję zdrowia.

Odliczeniu podlegają także pieniądze na pomoc dla konkretnie wskazanej osoby, przekazane tylko i wyłącznie za pośrednictwem specjalistycznej organizacji. Darowizna oddana do rąk własnych nie stanowi prawnej podstawą do przyznania ulgi podatkowej.

7. Darowizna na cele kultu religijnego

Chodzi o wszelkiego rodzaju darowizny na rzecz kościołów, związków religijnych itp. Darowizna wiąże się z wszystkimi wydatkami na wyposażenie, budowę, remont kościoła czy zakup przedmiotów liturgicznych.

Inny rodzaj ulgi przysługuje darczyńcy, który wspiera instytucje kościelne w działaniach charytatywno-opiekuńczych. Finansowanie tych celów nie jest limitowane i może być odliczone w całości, nawet jeśli jego kwota jest równa 100 proc. osiągniętego dochodu.

8. Wpłaty na IKZE

Czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Oszczędności wpłacane w ciągu roku nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, prognozowane na dany rok kalendarzowy. Osoby małoletnie muszą liczyć się z jeszcze jedną granicą. Suma wpłat nie może przekroczyć wysokości dochodu uzyskanego z tytułu umowy o pracę.

Podstawę do rozliczenia ulgi stanowią dowody wpłat, które muszą jasno prezentować podstawowe dane identyfikacyjne płatnika i odbiorcy, a także informację o poniesionych wydatkach. Prawo do ulgi w danym roku jest ustalane przede wszystkim na podstawie potwierdzonej daty wniesionych oszczędności, która również powinna być widoczna na potwierdzeniu.

7 marca 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.